گالری - کاربران و هنر آموزان

مدل سازی مرکز فرهنگی ژرژ ماری امین روحی

 

 تمرین مدل سازی پارامتریک

مدل سازی مرکز فرهنگی ژرژ ماری از  امین  روحی

وتهیه نقشه برش لیزر برای ساخت ماکت توسط 3dsmax-para3d

  

 

 آموزش 3dmax

آموزش para3d

مدل سازی معماری

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت